Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1a. Rekisterinpitäjä

IT Ihme
Palanderinkatu 13 A 21
40320 Jyväskylä

puh. 044 5331441

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

IT Ihme
Palanderinkatu 13 A 21
40320 Jyväskylä

puh. 044 5331441

s-posti:

3. Rekisterin nimi

IT Ihme asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään palvelun toiminnallisuuden tuottamiseksi (palvelut, laskutus, kirjanpito) ja asiakkaiden tietoturvan varmistamiseksi. Rekisterin asiakastietoja voidaan käyttää IT Ihmeen omaan tiedottamiseen ja markkinointiin jos asiakas antaa tähän erikseen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat asiakastiedot palvelun tilauksen yhteydessä:

 • Vapaavalintainen käyttäjätunnus järjestelmään (*)
 • Asiakkaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi (*)
 • Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero
 • Y-tunnus yritysasiakkailta
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana
 • Asiakkaan tilaamat palvelut ja niihin liittyvät perustiedot ja asetukset
 • Asiakkaan vapaavalintainen suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä
 • Laskutustiedot (mahdollinen erillinen laskutusosoite ja laskutustapa)

Tähdellä (*) merkityt tiedot saattavat näkyä myös muille palvelua käyttäville asiakkaille erityisesti shell-palvelun käytön yhteydessä. Muut tiedot on suojattu siten että ne ovat vain IT Ihmeen ja asiakkaan itsensä käsiteltävissä.

Lisäksi tietyistä palveluista saatetaan pyytää tarkentavia henkilötietoja. Fi-verkkotunnuksen tilauksen yhteydessä yksityishenkilöiltä vaaditaan Viestintävirastolle välitettävä henkilötunnus. Henkilötunnus pyydetään koska se on pakollinen tieto Viestintäviraston päässä fi-verkkotunnusta haettaessa. Henkilötunnus kuitenkin poistetaan järjestelmästä verkkotunnuksen tilauksen käsittelyn jälkeen.

Kaikista käyttäjän käyttämistä palveluista tallentuu järjestelmään automaattisesti palveluiden käyttöön liittyvää välttämätöntä lokitietoa, jonka avulla palvelun virheitä, väärinkäyttötapauksia ja tietomurtoja on mahdollista selvittää. Lokitietoihin ei kuitenkaan tallennu koskaan pysyvästi varsinaista yhteyden sisältöä.

Tällaisia tietoja ovat mm.:

 • Aikaleima
 • Käyttäjätunnus
 • Asiakkaan IP-osoite
 • Sähköpostin tekninen palvelimien välinen liikennöintitieto (SMTP, IMAP, POP3, Webmail)
 • SSH-yhteyksien otsikkotiedot
 • FTP/SFTP ym. tiedonsiirron otsikkotiedot
 • Verkkosivujen lataukset, tiedonsiirtomäärät
 • Shell-palvelussa käyttäjän suorittamat komennot ja sovellukset
 • Yksittäisiin palveluihin liittyvät käyttäjän tekemät asetukset

Joissakin palveluissa yhteyden sisältö (esim. sähköpostiviesti) saattaa väliaikaisesti tallentua järjestelmään, kunnes viesti on onnistuneesti lähetetty kohdejärjestelmään.

Nämä palveluiden käytöstä syntyvät väliaikaiset lokitiedot ja asetukset ovat vain ylläpidon nähtävissä, eikä tietoja myydä taikka luovuteta kolmansille osapuolille. Tällaiset väliaikaiset lokitiedot myös tuhotaan järjestelmästä automaattisesti, siten että tietojen säilytysaika on tyypillisesti enintään muutamia kuukausia silloin kun viranomaissäädökset eivät vaadi tätä pitempää säilytysaikaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun tilanneet ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan tai ne on automaattisesti ja tilapäisesti tallennettu käyttäjän tietokoneen tunnistetiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä, eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on toteutettu siten, että suojattujen tietojen lukeminen ja muuttaminen vaatii käyttäjän tunnistautumisen (esim. salasanalla). Lisäksi rekisterin rekisteriä ylläpitävät tietojärjestelmät on suojattu mm. asianmukaisin palomuurein. Fyysisesti rekisteri sijaitsee IT Ihmeen hallinnoimissa, turvalukituissa palvelintiloissa.

Rekisterin sisältö on vain IT Ihmeen työntekijöiden käsiteltävissä, sekä asiakas itse voi tarkastella omia rekisteriin tallennettuja tietojaan. Rekisterin sisältö ulkopuolisilta pidetään salassa niin hyvin kuin se kohtuullisin toimenpitein on mahdollista.

Asiakassuhteen päättyessä tai palvelu irtisanottaessa palveluun tallennetut tiedot tuhotaan pääsääntöisesti muutaman kuukauden kuluessa. Poikkeuksena esim. kirjanpidon yhteyteen tallentuneet asiakastiedot, joiden pitkäaikainen säilyttäminen on pakollista.

10. Tarkastusoikeus

Asiakas voi itse omalla käyttäjätunnuksellaan kirjautua palvelunhallintaan ja tarkastella kaikkia henkilörekisteriin tallennettuja omia tietojaan. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia IT Ihmeeltä kirjallisesti nähtäväkseen omat rekisteriin tallentuneet tiedot maksutta.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla voi itse tarkastella ja päivittää järjestelmään tallennettuja tietoja palvelunhallintasivuston kautta. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia IT Ihmettä päivittämään rekisteriin tallennettuja omia tietojaan maksutta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin.

Päivitetty: 27.1.2018 Jyväskylässä.